01:34, 13.07.2024

ArmenLur

Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին

 
 
 
 
ԱՂ­ՑԱՆ ԿԱ­ՐՈ­ՍՈՎ
ԱՊՈՒՐ­ՆԵՐ

ԲԱԴՐԻՋԱՆ (սմ­բուկ)
Բադրիջանը գազարով
Բադրիջան լցո­նած
Բադրիջան ձվով
Բադրիջան մսով
Բադրիջանը ջե­ռո­ցում
Բադրիջանով սա­ռը նա­խու­տեստ
Բադրիջանը տապակած
Խորոված բադրիջանը մսով
Բադրիջանը մսով ու սն­կով

 
Ա

ԲԳ

Դ


 
ԱՋԻԿԱ
ԱՎԵ­ԼՈՒ­ԿՈՎ ԿԵ­ՐԱ­ԿՈՒՐ

ԲԱՍՏՈՒՐՄԱ
ԲԱ­ՐԱ­ԿԱԲ­ԼԻԹ (բլին­չիկ)
ԲԻՖՇ­ՏԵՔՍ ՍՈ­ԽՈՎ
ԲԻՖՇ­ՏԵՔՍ՝ ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՍՈ­ԽՈՎ
ԲՈՒԺԻՆԻՆԱ

ԳՈՒԼ­ՅԱՇ

ԴԴՄԻԿ
Դդմիկով, ձվով, նախուտեստ (ֆուն­գա­տո)
Դդմիկ տապակած


ԱՂ­ՑԱՆ ԿԱ­ՐՈ­ՍՈՎ
ԱՋԻԿԱ
ԱՊՈՒՐ­ՆԵՐ
Ապուր հա­ճա­րով
ԱՎԵ­ԼՈՒ­ԿՈՎ ԿԵ­ՐԱ­ԿՈՒՐ
ԲԱԴՐԻՋԱՆ (սմ­բուկ)
Բադրիջանը գազարով
Բադրիջան լցո­նած
Բադրիջան ձվով
Բադրիջան մսով
Բադրիջանը ջե­ռո­ցում
Բադրիջանով սա­ռը նա­խու­տեստ
Բադրիջանը տապակած
Խորոված բադրիջանը մսով
Բադրիջանը մսով ու սն­կով
ԲԱՍՏՈՒՐՄԱ
ԲԱ­ՐԱ­ԿԱԲ­ԼԻԹ (բլին­չիկ)
ԲԻՖՇ­ՏԵՔՍ ՍՈ­ԽՈՎ
ԲԻՖՇ­ՏԵՔՍ՝ ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՍՈ­ԽՈՎ
ԲՈՒԺԻՆԻՆԱ
ԳՈՒԼ­ՅԱՇ
ԴԴՄԻԿ
Դդմիկով, ձվով, նախուտեստ (ֆուն­գա­տո)
Դդմիկ տապակած
ԹԱՆՁՐԱՀՅՈՒԹ
ԹՈՔԻ, ԼՅԱՐԴԻ, ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍՐՏԻ ՏԱՊԱԿԱ
ԹՌՉ­ՆԻ ԲՈՒՅՆ (տո­նա­կան)
ԼԱՀՄԱՋՈ
ԼԱՆ­ԳԵՏ՝ ԽԱ­ՎԱՐ­ՏՈՎ
ԼԵԶՈՒՆ ԿԱՐՏՈՖԻԼՈՎ
ԼՈ­ԲՈՒ ՊԱՇ­ՏԵՏ
ԽԻՆ­ԿԱ­ԼԻ
ԽՈ­ԶԻ ՏՈ­ՏԻԿ­ՆԵՐ ԹԹՈՒ ԴՐԱԾ
ԽՈՃ­ԿՈՐ
ԿԱՂԱՄԲԸ ՏԱՊԱԿԱԾ
ԿԱՐ­ԿԱՆ­ԴԱԿ ՊԱՆ­ՐՈՎ
ԿԱՐ­ՏՈ­ՖԻԼ
Կար­տո­ֆի­լով կոտ­լետ
Լե­զուն կար­տո­ֆի­լով
Կարտոֆիլով կոլոլակ
Կար­տո­ֆի­լով, մսով կո­լո­լակ
Կար­տո­ֆի­լով նա­խու­տեստ
Կար­տո­ֆի­լով, մսով նա­խու­տեստ
Կար­տո­ֆի­լով՝ մսով «թխ­ված»
Կար­տո­ֆի­լի ռու­լետ մսով
Կար­տո­ֆի­լով տոլ­մա
ԿԵ­ՐՈՒ­ՍՈՒՍ
ԿԱՆԱՉ ԼՈԲԻ ՁՄԵՌՎԱ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՐ­ՄԻՐ ՊՂ­ՊԵՂ
ԿՈԼՈԼԱԿ ԱՇՏԱՐԱԿԻ
ԿՈՏ­ԼԵՏ
ԿՈՏ­ԼԵ­ՏՈՎ ՃԱՇ
ՀԱ­Վ
հավը բրնձով
հավը կանաչ լոբիով
հավը սխտորով
հավի տապակա
ՀԱ­ՐԻ­ՍԱ
ԵԹԵ ՍԻ­ՐՈՒՄ ԵՔ ՁՈՒԿ
Ձկան կոտ­լետ
Ձկան սա­ռը ու­տեստ
Ձու­կը աղաջ­րում
Ձու­կը ըն­կույ­զով
Ձու­կը լա­վա­շով
Ձու­կը լցո­նած
Խա­շած ձու­կ
Ձու­կը կար­տո­ֆի­լով
Ձու­կը շո­գե­խա­շած` հա­մե­մունք­նե­րով
Ձու­կը սն­կով
Ձուկը սո­խով
Ձու­կը տո­մա­տով
Ձու­կը փլա­վով
Սիգը լավաշով
Սիգը կարտոֆիլով
ՁՎՈՎ ՓՈՒՆՋ
ՂԱ­ԶԱՆՔԱ­ԲԱ­ԲԻ
ՂԶԱՐԹ­ՄԱ
ՃԱՇ ԱՂԱՑԱԾ ՄՍՈՎ
ՄԱԿԱՐՈՆ
Մակարոնը բանջարեղենով
Մակարոնը պանրով
 
ՄԻՍ
ՄԻՍ ԸՆԿՈՒՅԶՈՎ
ՄԻ­ՍԸ ԿԱ­ՆԱՉ ՈԼՈ­ՌՈՎ (սոլյանկա)
ՄՍԻ ՁՈ­ՂԻԿ­ՆԵ­ՐԸ ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ
ՄՍՈՎ ԿԱՐ­ԿԱՆ­ԴԱԿ՝ ՇԵՐ­ՏԱ­ՎՈՐ ԽՄՈ­ՐՈՎ
ՄՍՈՎ «ԹԽ­ՎԱԾ» ԿԱՐ­ՏՈ­ՖԻ­ԼԸ
ՄՍՈՎ ԿԱՐ­ՏՈ­ՖԻ­ԼԻ ՌՈՒ­ԼԵՏ
ՄՍՈՎ ՊԵ­ՐՈԳ
ՇՈ­ԳԵ­ԽԱ­ՇԱԾ ՏԱ­ՎԱ­ՐԻ ՍԻՐՏ
ՄԻ­ՍԸ ՋԵ­ՌՈ­ՑՈՒՄ
ՄԻ­ՍԸ ՍՈ­ԽՈՎ ԵՎ ԳԱ­ԶԱ­ՐՈՎ
ՄՍՈՎ ԴԴ­ՄԻԿ
ՄՍՈՎ ԿԱ­ՂԱՄԲ
ՄՍՈՎ ԿԱՐ­ԿԱՆ­ԴԱԿ (պերոգ)
ՄՍՈՎ, ՀԱ­ՄԵ­ՄՈՎ ԱՊՈՒՐ
ՄՍՈՎ ՌՈՒ­ԼԵՏ
ՄՍՈՎ ՓԼԱՎ
ՆԱ­ԽՈՒ­ՏԵՍՏ ՀՈՐ­ԹԻ ՄՍՈՎ
ՆԱ­ԽՈՒ­ՏԵՍՏ ՄՍՈՎ
ՄՈԺՈԺ
ՇՆԻ­ՑԵԼ
ՉԱ­ՆԱԽ
ՊԱ­ՆԻ­ՐԸ ՁՎՈՎ
ՊԱ­ՍՈՒՑ ՏՈԼ­ՄԱ
բրին­ձով եվ ոս­պով
ձա­վա­րե­ղե­նով պա­սուց տոլ­մա
մի­այն բրին­ձով պա­սուց տոլ­մա
ՊԵԼ­ՄԵ­ՆԻ ՍԻ­ԲԻՐ­ՅԱՆ
ՌՈՄՇ­ՏԵՔՍ
ՌՈՄՇ­ՏԵՔՍ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ
ՌՈՒ­ԼԵՏ ՏԱ­ՎԱ­ՐԻ ՄՍՈՎ
ՍԱ­ԼԱԹ­ՆԵՐ
«Առող­ջու­թյուն»
բադ­րի­ջա­նով սա­լաթ
բան­ջա­րե­ղե­նի սա­լաթ ձմեռ­վա հա­մար
բող­կով և թթ­վա­սե­րով սա­լաթ
գա­զա­րով սա­լաթ
եր­շի­կով կամ ապխ­տած մսով սա­լաթ
խն­ձո­րով, կա­ղամ­բով, նե­խու­րով սա­լաթ
կաթ­նա­շո­ռով սա­լաթ
կա­ղամ­բով սա­լաթ
կա­նաչ լո­բի­ով սա­լաթ
կա­նաչ ոլո­ռով սա­լաթ
սա­լաթ կար­միր ճակն­դե­ղով
կար­միր լո­բի­ով սա­լաթ
կար­տո­ֆի­լով սա­լաթ
ՍԱ­ՑԻ­ՎԻ
ՍԻՐ­ՔԱ­ԼԻ
ՍՈ­ՈՒՍ (подливка)
ՍՈՒՆ­ԿԸ ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ
ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՄԻ­ՍԸ ԲԱՆ­ՋԱ­ՐԵ­ՂԵ­ՆԻ ԽԱ­ՎԱՐ­ՏՈՎ
ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՄՍՈՎ ԳՆ­ԴԻԿ­ՆԵՐ
ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՄԻ­ՍԸ ԿԻՏ­ՐՈ­ՆԻ ՍՈ­ՈՒ­ՍՈՎ
ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՄՍՈՎ ԼՈ­ԼԻԿ ԵՎ ԿԱ­ՆԱՉ ՊՂ­ՊԵՂ
ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՏԱ­ՎԱ­ՐԻ ՄԻՍ
ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՍԻՐՏ
ՏԵՖ­ՏԵ­ԼԻ
ՏՂԵ­ՄԱ­ԼԻ
ՏՈԼ­ՄԱ
1. տոլ­մա կա­ղամ­բով
2. տոլ­մա խա­ղո­ղի տե­րևով
3. տոլմա չփաթաթած
ՓԻ­ԹԻ
ՓԼԱՎ
1. բրին­ձով
2. վեր­մի­շե­լով
3. մսով փլավ
4. ձա­վա­րով, հա­ճա­րով, բլ­ղու­րով և մսով փլավ
ՔԱ­ԲԱԲ
ՔԱԲԱԲ ԲԱԴՐԻՋԱՆՈՎ ԵՎ ՄՍՈՎ
ՔՐ­ՉԻԿ
ՔՈՒՖ­ԹԱ
ՔՈՒՖԹԱ ԸՆԿՈՒՅԶՈՎ
ՔՈՒՖ­ԹԱ­ՅՈՎ ԿԵ­ՐԱԿ­ՐԱ­ՏԵ­ՍԱԿ­ՆԵՐ

 

Մուտք  /  Գրանցում

Яндекс.Метрика

© Copyright 20.01.2014 - 2024, All rights reserved. Design by Armen's Team