Բոլոր տոները. 12 մայիս


ՀԻՇԱՐԺԱՆ ՕՐԵՐ ԵՎ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՏՈՆԵՐ

Միջազգային

 • Բուժ­քույ­րե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին օրը (ԱՀԿ)­ (International Nurses Day)

Կար­միր Խա­չի մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան որոշ­մամբ մա­յի­սի 12-ը հռ­չակ­վել է բուժ­քույ­րե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին օր՝ ի պա­տիվ անգլի­ա­ցի բուժ­քույր Ֆլո­րե­նա Նայ­թին­գե­լի (նշ­վում է հենց նրա ծննդ­յան օրը): Ղրի­մի պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ Նայ­թին­գե­լը Թուր­քի­ա­յում կազ­մա­կեր­պել է վի­րա­վոր զին­վոր­­նե­րի բու­ժու­մը։ Նա նաև հա­մար­վում է Անգ­լի­ա­յում գթու­թյան քույ­րե­րի առա­ջին դա­սըն­թաց­նե­րի հիմնա­դի­րը: Յու­րա­քանչ­յուր եր­կու տա­րին մեկ ան­գամ Կար­միր Խա­չի մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը բուժ­քույ­րե­րին շնոր­հում է Ֆլո­րե­նա Նայ­­­թին-­գե­լի ան­վան 50 շքան­շան:

 • Ֆիբրոմիալգիայի մասին իրազեկման օրը (Fibromyalgia Awareness Day) *
 • Քրոնիկ հոգնածության համախտանիշի մասին իրազեկման միջազգային օրը (International Myalgic Encephalomyelitis Awareness Day) *

Ազգային

 • ԱՄՆ - Հիվանդանոցների ազգային օրը (National Hospital Day) *
 • ԱՄՆ - Օդոմետրի ազգային օրը (National Odometer Day) *
 • ԱՄՆ - Լիմերիքի ազգային օրը (National Limerick Day) *
 • ԱՄՆ - Ընկույզով անուշեղենի ազգային օրը (National Nutty Fudge Day) *
 • ԱՄՆ - 2-րդ փոփոխության օրը (2nd Amendment Day) *
 • ԱՄՆ - Բարձին թիկնած պոեմի օրը (Poem on Your Pillow Day) *
 • Իսրայել - Լագ բը-Օմեր (Lag B’Omer) *
 • Ռուսաստան - Բնապահպանական կրթության օրը *
 • Ռուսաստան - Ոզնիների մշմշոցի օրը *
 • Ռուսաստան - Չեբուրաշկայի օրը *
 • Սերբիա - Երկաթգծի աշխատողների օրը *
 • Վրաստան - Սուրբ Անդրեաս առաքյալի հիշատակի օրը *
 • Տաջիկստան - Շաշմակոմի օրը  *
 • Ֆինլանդիա - Ինքնագիտակցության օրը *

* Տոների մասին ավելին՝ այստեղ (ռուսերեն)։