Հիշարժան և տոն օրեր, ապրիլի 23

Տոներ 23.04.2021   09:00   130

Միջազգային

 • Գրքի և հեղինակային իրավունքի միջազգային օրը

Ապ­րի­լի 23-ը հռ­չակ­վել է «Գր­քի և հե­ղի­նա­կա­յին իրա­վուն­քի հա­մաշ­խար­հա­յին օր»՝ հաշ­վի առ­նե­լով այն հան­գա­ման­քը, որ 1616 թվա­կա­նի այդ օրն են մա­հա­ցել Մի­գել դե Սեր­վան­տե­սը, Ու­իլ­յամ Շեքս­պի­րը և Ին­կա Գար­սի­լա­սո դե լա Վե­գան:
«Գր­քի և հե­ղի­նա­կա­յին իրա­վուն­քի հա­մաշ­խար­հա­յին օր» հռ­չա­կե­լու գա­ղա­փա­րը կապ­ված է այն փաս­տի հետ, որ գր­քե­րը հան­դի­սա­նում են գի­տե­լիք­նե­րի տա­րած­ման և դրանց պահ­պան­ման ամե­նահ­զոր և ամե­նա­հու­սա­լի մի­ջո­ցը. գր­քե­րի տա­րած­մանն ուղղ­ված բո­լոր քայ­լե­րը ոչ մի­այն կն­պաս­տեն ամ­բողջ աշ­խար­հում մշա­կու­թա­յին ավան­դույթ­նե­րի հա­վա­քա­կան գի­տակց­մա­նը, այլև կա­րող են ծա­ռա­յել որ­պես ներշն­չան­քի աղբ­յուր այն գոր­ծու­նե­ու­թյան հա­մար, որը հիմն­ված է համ­բե­­րա­տա­րու­թյան, փո­խըմբռն­ման և երկ­խո­սու­թյան վրա: 

 • Անգլերենի միջազգային օրը (UN English Language Day)
 • Իսպաներենի օրը ՄԱԿ-ում (UN Spanish Language Day)
 • Քիթ քչփորելու միջազգային օրը (International Nose Picking Day)
 • Լաբորատորիաների համաշխարհային օրը (World Laboratory Day)
 • Գերմանական գարեջրի օրը (German Beer Day)

Այլ տոներ

 • Անգ­լիա­յի հո­վա­նա­վոր Ս. Ջոր­ջի օրը (Մեծ Բրի­տա­նի­ա)
 • Ազ­գա­յին ինք­նիշ­խա­նու­թյան և երեխաների օրը (National Sovereignty and Children’s Day) - Թուր­քի­ա
 • Գիշերալուսնի ներքո հանդիպելու օրը (Россия)
 • Հոգեբանի օրը - Ուկրաինա
 • Գրքի օրը (Canada Book Day) - Կանադա
 • Համաշխարհային գրքիային գիշեր (World Book Night) - Великобритания
 • Վետերանների (Veterans’ Day) - Էստոնիա
 • Ազգային լեզվի օրը (Language Day) - Կոլումբիա
 • Ամռան առաջին օրը (First Day of Summer) - Իսլանդիա
 • Արագոնի օրը (Day of Aragón) - Իսպանիա
 • Վարդեր և գրքեր փոխանակելու օրը - Ֆինլանդիա
 • Բիբարի օրը (Pepper Day) - Բերմուդյան կղզիներ
 • Խոնջոմայի օրը (Khongjom Day) - Հնդկաստան
 • Չորոյի ազգային օրը (National Choro Day) - Բրազիլիա
 • Բալով պանրաբլիթի ազգային օրը (National Cherry Cheesecake Day) - ԱՄՆ
 • Հնարավորության ազգային օրը (National Take a Chance Day) - ԱՄՆ
 • Պիկնիկի ազգային օրը (National Picnic Day) - ԱՄՆ
 • Գրպանի Բանաստեղծության ազգային օրը (National Poem in Your Pocket Day) - ԱՄՆ
 • Կորած շների մասին իրազեկելու ազգային օրը (National Lost Dog Awareness Day) - ԱՄՆ
 • Աստղագնացի անհնարինության օրը (Impossible Astronaut Day) - ԱՄՆ
 • Դուստրերին և որդիներին աշխատատեղ տանելու ազգային օրը (National Take Our Daughter and Sons to Work Day) - ԱՄՆ
 • Սիրահարների ազգային օրը (National Lover’s Day) - ԱՄՆ
 • Շեքսպիրաբար խոսելու ազգային օրը  (National Talk Like Shakespeare Day) - ԱՄՆ
 • Ազդրերի նախընտրության օրը (Love Your Thighs Day) - ԱՄՆ
 • Պատանեկեկան գրականության օրը (Celebrate Teen Literature Day) - ԱՄՆ
 • Շնորհակալության հինգշաբթի (Thank You Thursday) - ԱՄՆ
 • Կինոթատրոնի օրը (Movie Theatre Day) - ԱՄՆ
 • Անգլիական բուլկու ազգային օրը (National English Muffin Day) - ԱՄՆ

Ապրիլի 23-ի տոների մասին՝ այստեղ։ Հավելյալ լուսանկարներ

 Պիտակներ
         ապրիլի 23, Հիշարժան և տոն օրեր

 Նմանատիպ նյութեր


Copyright © 2019 Fon Design created by Fon